top of page
Search
  • ideaserveis

Notícia del 07 de Abril de 2020

Nou permís retribuït recuperable: Serveis essencials.


Al diumenge, 29 de març de 2020, es va publicar a les 23:30 hores, aproximadament, el Reial decret llei de 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials . Què suposa el permís retribuït recuperable? Cal destacar que el permís retribuït i recuperable és una "mesura excepcional" aprovada pel Govern aquest diumenge dia 29 de març per fer front a l´emergència sanitària per la pandèmia de l´coronavirus COVID-19. Aquest permís, que és obligatori entre el 30 de març i el 9 d´abril de 2020 ambdós inclosos, comporta que els treballadors hauran no anar a treballar i conserven el dret a la retribució que els hagués correspost d´estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials. En contrapartida, els treballadors hauran de recuperar de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït. Moratòria: No obstant això, en aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l´activitat, els treballadors podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l´únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l´activitat empresarial. Així, els transportistes que es trobin realitzant un servei no essencial, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part de el servei, si és el cas, l´operació de retorn corresponent. Qüestions a tenir en compte · La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l´estat d´alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l´efecte entre l´empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de 7 dies. · La norma preveu els mecanismes de designació dels representants dels treballadors i de el període de consultes. Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d´un acord. Si l´empresa no té representació legal dels treballadors, la comissió representativa d´aquests per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius de el sector a què pertanyi l´empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora de l´ conveni col·lectiu d´aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits d´acord amb el que recull l´article 41.4 de l´Estatut

dels Treballadors. En tot cas, la comissió representativa ha d´estar constituïda en un termini improrrogable de 5 dies. · L´acord que s´arribi pot regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball, el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de conèixer el dia i l´hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per la recuperació de el temps de treball no desenvolupat. De no aconseguir acord durant aquest període de consultes, l´empresa notificarà a les persones treballadores ia la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització d´aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l´aplicació de l´ present permís. La recuperació de les hores no podrà suposar l´incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal, l´establiment d´un termini de preavís inferior a l´recollit en l´article 34.2 de l´Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual i hauran ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Les empreses que hagin d´aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l´activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius. Sobre pot acollir-se a l´permís retribuït recuperable? Tots els treballadors per compte d´altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l´activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d´estat d´alarma, quedant exceptuats els següents: 1. Els treballadors que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials. 2. Els treballadors que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l´activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials. 3. Els treballadors contractats per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d´ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d´ocupació (ERTO) de suspensió durant la vigència de l´permís retribuït recuperable. 4. Els treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes. 5. Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis. Quines activitats són essencials? A quines persones treballadores no els resulta aplicable el permís retribuït recuperable? A continuació es reprodueix l´annex a la norma, amb la relació de persones treballadores a les quals no és aplicable el permís retribuït recuperable. No serà objecte d´aplicació el permís retribuït regulat en el present Reial decret llei a les

següents persones treballadores per compte d´altri: Els que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-després de la declaració de l´estat d´alarma: 1. Les activitats comercials minoristes d´alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l´automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l´exercici professional de l´activitat de perruqueria a domicili. 2. Els serveis de lliurament a domicili en activitats de restauració. 3. Les de transport de mercaderies a fi de garantir l´abastament i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència. 4. El trànsit duaner en els punts d´entrada o punts d´inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports 4. El trànsit duaner en els punts d´entrada o punts d´inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports 5. Les de subministrament d´energia elèctrica, de productes derivats de l´petroli, així com de gas natural 6. Els operadors crítics de serveis i infraestructures crítiques i les d´empreses i proveïdors de són essencials per assegurar l´abastament de la població i els propis serveis essencials. 2. Els que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de l´mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l´origen fins a la destinació final. 3. Les que presten serveis en les activitats d´hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili. 4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris. 5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex. 6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l´estat d´alarma, així com d´aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això. 7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d´incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l´exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l´abastament a la població. 8. Les indispensables que donen suport al manteniment de l´material i equips de les forces armades. 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l´COVID-19, (ii) els

estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes. 10. Les dels centres, serveis i establiments d´atenció sanitària a animals. 11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució. 12. Les d´empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d´assegurances i d´inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers. 13. Les d´empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l´adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics. 14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere. 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març 16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents. 17. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. 18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d´avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d´aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents a l´Sector Públic. 19. Les que treballin en els Centres d´Acollida a Refugiats i en els Centres d´Estada Temporal d´Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada. 20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d´aigua. 21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius. 22. Les de l´operador designat per l´Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l´esmentat servei postal universal. 23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en

els corredors sanitaris.

24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Si la teva activitat és essencial o és la mínima indispensable, els treballadors han de portar un certificat quan es desplacin al seu centre de treball.


EXPERIÈNCIA APLICADA A LES NOVES TECNOLOGIES


Apostem per una altra manera de comunicar-nos amb l'Administració, però també amb tu. La immediatesa aporta un valor afegit als serveis que oferim des de fa més de 20 anys.


L'Administració ens reclama dia a dia que estiguem preparats per comunicar-nos amb ella de manera telemàtica. Veient que el futur és ara, apostem per una web més dinàmica i un espai de novetats (com aquest) on podràs saber les últimes novetats, fiscals, jurídiques, laborals... Això sí, sense perdre mai de vista l'atenció personalitzada i presencial que sempre hem i has valorat.


Ja sabeu on som, i ja sabeu que cada vegada més propers. Ens veiem aviat!


#blogging #ideaserveisblog #web #novaweb #nuevaweb

 

NUEVA WEB IDEA SERVEIS


Empezamos una nueva aventura, y es una aventura que debemos vivir juntos. Nuestra nueva web nos acerca aún más a nuestros clientes y a los que todavía tienen que venir.EXPERIENCIA APLICADA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS


Apostamos por otra manera de comunicarnos con la Administración, pero también contigo. La inmediatez aporta un valor añadido los servicios que ofrecemos desde hace más de 20 años.


La Administración nos reclama día a día que estemos preparados para comunicarnos con ella de manera telemática. Viendo que el futuro es ahora, apostamos por una web más dinámica y un espacio de novedades (como este) donde podrás saber las últimas novedades fiscales, jurídicas, laborales... Eso sí, sin perder nunca de vista la atención personalizada y presencial que siempre hemos y has valorado.


Ya sabéis donde estamos, y ya sabéis que cada vez más cerca. Nos vemos prontoeiem aviat!


#blogging #ideaserveisblog #web #novaweb #nuevaweb

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page