top of page

FISCAL

Impost sobre la renda de persones físiques (IRPF)

 • Estudi, elaboració i confecció de la Declaració anual de Renda.

 • Pagaments fraccionats trimestrals d'empresaris i professionals.

 • Atenció de consultes sobre diferents aspectes de l'impost (inversions, desgravacions, estimació objetiva, mòduls, etc.).

 • Confecció de llibres obligatoris d'empresaris i professionals acollits a Estimació Directa o Estimació per coeficients.

Impost de Societats
 

 • Estudi, elaboració i confecció de la Declaració anual de l'Impost de Societats.

 • Pagaments  a compte Impost de Societats.

 • Atenció de consultes sobre possibles actuacions fiscals.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Declaracions trimestrals d'I.V.A.

 • Resum anual de l'I.V.A.

 • Confecció dels Llibres-registre obligatoris de l'I.V.A. (factures emeses i rebudes).

Impost sobre activitats econòmiques

 • Estudi, confecció i presentació d'Altes a l'I.A.E., així como baixes i modificacions al mateix registre.

 • Confecció i presentació d'Altes al Cens de Contribuents.

bottom of page