top of page

JURÍDIC

Civil

 • Reclamacions de quantitats (deutes, rendes, fruits civils, etc.).

 • Contractes civils (compra-venda, arrendaments, permutes, etc.).

 • Expedients i tràmits al Registre de la Propietat (dominis, finques, límits, etc.).

 • Successions, Processos judicials (herències, testaments, legítimes).

 • Reclamacions. Responsabilitat Civil.

 • Comunitats de propietaris. Dissolució de béns en indivís.

 • Associacions i Fundacions.

 • Execucions judicials (sentències) i extra-judicials (escritures, pòlisses, etc.).

Familiar

 • Divorcis, separacions i nul·litats matrimonials. Modificacions de mesures.

 • Guarda i custòdia de menors. Reclamació de pensions per aliments.

 • Parelles de fet.

 • Incapacitacions i tuteles.

 • Procediments de fil·liació.

Administratiu

 • Tramitació d'expedients davant les Administracions Central, Autonòmica o Local.

 • Processos judicials Contenciós-Administratiu.

bottom of page